Dom zdravlja Bijeljina
5
0
Dom zdravlja Bijeljina
1. U Bijeljini, 1919. godine doktor Vojislav Kecmanović je osnovao "Društvo za čuvanje narodnog zdravlja", te se ta godina uzima kao godina početka organizovane primarne zdravstvene zaštite u našem gradu.

2. Nakon drugog svjetskog rata, pa do sredine šezdesetih godina, egzistirao je Dom zdravlja kao samostalna zdravsvena ustanova.

3. Sredinom šezdesetih godina nastalo je spajanje Dom zdravlja sa Bolnicom i registrovan je Medicinski centar Bijeljina, koji je kao takav egzistirao do 1979. godine.

4. Od jula 1979. godine, Medicinski centar je preregisrovan u radnu organizaciju sa OOVR-ima. kao manjim organizacionim jedinicama. Od tada, Dom zdravlja radi u okviru RO Medicinski centar „Nikola Spasojević" Bijeljina, registrovan kao OOVR Osnovna zdravstvena zaštita.

5. Od septembra 1984. godine, ponovno je izvšena preregistracija, pa je Dom zdravlja registrovan kao OOVR Dom zdravlja Bijeljina u okviru SVOR Regionalni medicinsko-fakultetski centar Tuzla, RO Medicinski centar „Nikola Spasojević" Bijeljina.
V okviru OOVR-a Dom zdravlja Bijeljina, kao manje organizacione jedinice, radile su službe: Opšta medicina Bijeljina (u okviru Opšte medicine je: Bubrežni dispanzer i Dispanzr za dijabetičare), Zdravstvena stanica Janja (u njenom sastavu su bile: Stomatološka ambulanta i Ginekološka ambulanta, kao i Medicina rada i sporta, Hitna medicinska pomoć, Dječiji i školski dispanzer, Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena, Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, Stomatološka zdravstvena zaštita, Laboratorija, Antitubrkulozni dispanzer.

6. Od 14.10.1994. godine, razdvajanjem Medicinskog centra, osnovan je Dom zdravlja
Bijeljina (osnivač je lokalna zajednica, t.j. Skupština opštine Bijeljina), kao
javna zdravstvena ustanova, za oblast primarne zdravstvene zaštite, sa
sjedištem u Bijeljini, ul. Srpske vojske 53.

Od osnivanja pa do 1999. godine, Dom zdravlja Bijeljina je imao organizacione jedinice kao u tački 4.
Nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti 1999. godine, Dom zdravlja Bijeljina ulazi u reformu zdravstvenog sistema i počinje da organizuje primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine. Implementacija modela porodične medicine trebalo bi da bude završena 2010. godine.
V Domu zdravlja Bijeljina, u 2008. godini, primarnu zdravstvenu zaštitu obezbjeđuju timovi porodične medicine institucionalno predstavljeni preko ambulanti porodične medicine. Kao podrška porodičnoj medicini, u Domu zdravlja Bijeljina su:

- Služba konsultativne specijalističke zaštite

- KS Ambulanta za zdravstvenu zaštitu djece

- KS Ginekološko-akušerska ambulanta

- Služba hitne medicinske pomoći

- Ambulanta male hirurgije

- Služba dječije, prenentivne i opšte stomatologije

- Higijensko-epidemiološka služba

- Služba laboratorijske dijagnostike

- Centar za mentalno zdravlje

- Služba radiološke i ultrazvučne dijagnostike

- Služba ekonomsko-finansijskih poslova

- Služba pravnih, kadrovskih i optših poslova u čijem sasatavu je Sektor tehničkih poslova (čistačice, majstori, portiri, domar i dr.).
Pročitaj više